KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Adres:

ATATÜRK MAH., AYDIN YOLU NO:216, 09207 SÖKE/AYDIN

Çalışma Saatleri:

Her Gün 10:00 – 23:00

İletişim:

0256 512 88 00

SÖKE GAYRİMENKUL VE YATIRIM A.Ş.

(“NOVADA OUTLET SÖKE”)

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Şirketimiz SÖKE GAYRİMENKUL VE YATIRIM A.Ş. (bundan böyle “Novada Outlet Söke” olarak ifade edilecektir) Atatürk, Aydın Cd. No:216, 09207 Söke/Aydın adresinde kaim Söke Novada Alışveriş Merkezi’nin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.02.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan 29636 sayılı Alıveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işletilmesi, yönetilmesi, güvenliği ve geliştirilmesinden sorumlu konumundaki tüzel kişiliktir.

Novada Outlet Söke 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle ‘’KVK Kanunu’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusudur.  Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 26.02.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan 29636 sayılı Alıveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 6698 sayılı KVK Kanunu ve Novada Outlet Söke’nin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.

Novada Outlet Söke, kişisel verilerin güvenliği hususuna büyük önem vermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanunu, Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olmak suretiyle işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

 1. Politika ile Novada Outlet Söke tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Novada Outlet Söke bünyesinde, Novada Outlet Söke hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır.
 2. Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Novada Outlet Söke işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, Novada Outlet Söke hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.
 3. Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Novada Outlet Söke’nin yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Novada Outlet Söke’nin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Novada Outlet Söke’nin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür.
 4. Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Novada Outlet Söke içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

TANIMLAR

Bu Politika’da yer alan aşağıdaki terimler;

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilmez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
 • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Özel Nitelikte Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Yönetmelik : Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik,

ifade eder.

 

Yönetmelik’in 11.  maddesinin 1. fıkrası uyarınca Novada Outlet Söke tarafından KVK prosedürü ile ilgili olarak sorumlu kişiler tayin edilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Novada Outlet Söke, KVK Kanunu’nun 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk;  Novada Outlet Söke, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

Doğruluk ve Güncellik; Novada Outlet Söke, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Novada Outlet Söke’ye bildireceği talepler ve Novada Outlet Söke’nin bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Novada Outlet Söke tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme;  Novada Outlet Söke tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

Verileri İşlendikleri Amaç İle Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşleme; Novada Outlet Söke tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.

Mevzuat Hükümleri İle Öngörülen veya İşlenme Amacının Gerektirdiği Süre İle Sınırlı Olarak İşleme ;  Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Novada Outlet Söke tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Novada Outlet Söke tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 • Genel Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, Novada Outlet Söke ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Novada Outlet Söke tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Novada Outlet Söke veya Novada Outlet Söke adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • E-posta, telefon gibi iletişim kanalları, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanyalar sırasında yapılan bildirimler,
 • İş akdi ve staj platformları,
 • Şirketimizin profesyonel ilişki içerisinde olduğu kurumların kendileri, imza sirkülerleri,
 • Vekaletnameler, sözleşmeler,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları,

üzerinden elde edilmekte ve veri kayıt sistemine ve envantere bu şekilde işlenmektedir.

Ayrıca değinmek isteriz ki veri işlemenin hukuki sebepleri; KVKK md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

 • 5/2/c uyarınca varsa veri sahibi veya bağlı olduğu kurumla sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için,
 • 5/2/ç uyarınca Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için,
 • 5/2/d uyarınca tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • 5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması

halleridir.

Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

 • Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları

 

Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları Açıklaması
Novada Outlet Söke Hissedarları Novada Outlet Söke’nin hissedarı gerçek kişiler
Novada Outlet Söke Yetkilileri Novada Outlet Söke’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
AVM Kiracıları/AVM Kiracılarının Taşeronları Novada Outlet Söke’nin bağımsız bölümlerinde kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyetini sürdüren kiracıların yetkili gerçek kişileri; Novada Outlet Söke’nin koymuş olduğu kurallar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde AVM güvenliğinin ve düzeninin sağlanmasında kiracının bu yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan kiracı taşeronlarının yetkili gerçek kişileri ve bu taşeronlar tarafından görevlendirilen gerçek kişi çalışanlar

 

Çalışan/Stajyerler Novada Outlet Söke bünyesinde çalışan veya staj yapan gerçek kişiler
Çalışan Adayları Herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Novada Outlet Söke’nin incelemesine açmış olan ancak Novada Outlet Söke bünyesinde çalışmayan ya da staj yapmayan gerçek kişiler
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri (Novada Outlet Söke’nin mal ve hizmet tedarikçileri, iş ortakları v.b.) Novada Outlet Söke’nin sözleşme ilişkisi içinde yahut herhangi bir sözleşme ilişkisi olmaksızın operasyonel hizmetin sağlanabilmesi, yatırımların geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ilişkisi kurduğu kurumlar (iş ortağı, mal ve hizmet tedarikçisi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) da dahil olmak üzere her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu; kurumların hissedarları, çalışanları ve yetkilileri dahil olmak üzere gerçek kişiler
Ziyaretçi AVM’nin bulunduğu yerleşkeye fiziksel olarak her türlü amaçla gelen yahut internet sitelerine ve AVM’nin Wİ-Fİ sistemine giriş yapan gerçek kişiler

 

 • Veri Kategorizasyonu

 

Veri Kategorizasyonu

 

Veri Kategorizasyonu Açıklaması
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi v.b. bilgiler
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Novada Outlet Söke tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, AVM’nin kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, v.b.
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Novada Outlet Söke’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi v.b. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb bilgiler
Özlük Bilgisi ve

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Novada Outlet Söke ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak ve özlük dosyasında yer alması kanunen zorunlu tutulan bilgilerin (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda ilerleyebilmesi için gerekli olan performans (Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite) bilgileri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. sağlık raporu, adli sicil kayıtları).
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Novada Outlet Söke’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Hukuki İşlem Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, adli makamlar, dava ve icra takip süreçleri ile yazışmalar sonucunda elde edilen kişisel veriler.
Müşteri İşlem Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, fatura, çek, senet, gişe, dekont, talep ve sipariş formları gibi sebeplerle elde edilen kişisel veriler.
Risk Yönetimi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, idari, teknik ve ticari yönetimsel kararlar bağlamında elde edilen kişisel veriler.
Pazarlama Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, alış veriş geçmiş bilgileri, anket, kampanya, sözleşme gibi nedenlerle elde edilen kişisel veriler.
Fiziksel Mekan Güvenliği ve Görsel/İşitsel Kayıtlar Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, Novada Outlet Söke’de bulunan güvenlik kameraları uyarınca elde edilen kişisel veriler.
Diğer Bilgiler Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen Söke Novada Outlet AVM çalışanlarının araç plaka bilgileri ile sigorta bilgilerine dair kişisel veriler.

 

 • Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçları

 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıdaki amaçlar ile Kanuna uygun olarak işlenmektedir:

 • Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanların Memnuniyeti ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğini Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçları ile,


 

 

 • Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin İlişkilendirilmesi

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu

 

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Kimlik Bilgisi Çalışan adayı, Çalışan, Diğer-Ticari İlişki Kurulan Tüzel Kişi Çalışanı, Diğer-Ticari İlişki Kurulan Tüzel Kişi Yetkilisi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi,Ziyaretçi
İletişim Bilgisi Çalışan adayı, Çalışan, Diğer-Ticari İlişki Kurulan Tüzel Kişi Çalışanı, Diğer-Ticari İlişki Kurulan Tüzel Kişi Yetkilisi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi,Ziyaretçi
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Çalışan, Hissedar/Ortak
Güvenlik Bilgisi Novada Outlet Söke Hissedarları, Novada Outlet Söke Yetkilileri, AVM Kiracıları/AVM Kiracılarının Taşeronları, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçi
Finansal Bilgi Novada Outlet Söke Hissedarları, Novada Outlet Söke Yetkilileri, AVM Kiracıları/AVM Kiracılarının Taşeronları, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Hukuki İşlem Çalışan, Diğer- Alt İşveren Çalışanları, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı
Müşteri İşlem Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel/İşitsel Kayıtlar Çalışan adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
Risk Yönetimi Çalışan, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi
Finansal Bilgi Çalışan, Çalışan Adayı, Diğer Alt İşveren Çalışanı, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı
Özlük Bilgisi ve Mesleki Deneyim Çalışan, Diğer-Alt İşveren Çalışanları, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı, Çalışan Adayları.
Pazarlama Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Novada Outlet Söke Hissedarları, Novada Outlet Söke Yetkilileri, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Diğer Kişisel Veriler Çalışanlar, Hissedar/Ortaklar, Çalışanların Aile Üyeleri
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Novada Outlet Söke Hissedarları, Novada Outlet Söke Yetkilileri, AVM Kiracıları/AVM Kiracılarının Taşeronları, Çalışan/Stajyerler, Çalışan Adayları, İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Ziyaretçi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ

 

Novada Outlet Söke veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;

 

 1. Novada Outlet Söke iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar,
 2. Novada Outlet Söke tedarikçileri,
 3. Novada Outlet Söke kiracı/kiracı taşeronları,
 4. Novada Outlet Söke departman ve yetkilileri
 5. Söke Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hissedar/ortakları,
 6. Bankalar,
 7. Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 8. Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk/kamu hukuku tüzel kişileridir.

 

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK ALICI GRUPLARI

 

TANIMI İŞLENEN VERİLERİN AKTARIM AMACI

 

İş Ortağı/ İştirakler/Bağlı Ortaklıklar Novada Outlet Söke’nin ticari faaliyetlerini yürütürken birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.
Tedarikçi Novada Outlet Söke’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Novada Outlet Söke’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli yahut sözleşme olmaksızın münferit olarak Novada Outlet Söke’ye hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır Novada Outlet Söke’nin tedarikçiden elde ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Novada Outlet Söke’ye sunulmasını temin etmek üzere.
Kiracı/Kiracı Taşeronları Kiracılar; Novada Outlet Söke’de sözleşme temelli olarak bağımsız bölümlerde ticari faaliyet sürdüren tarafları, Kiracı Taşeronları ise AVM’nin koymuş olduğu kurallar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde AVM güvenliğinin ve düzeninin sağlanmasında kiracının bu yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan taraflardır. Kiracılar ve Kiracı taşeronlarının AVM’nin koymuş olduğu kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Bankalar Novada Outlet Söke ile çalışan ve aylık ücretin ödenmesi dahil çeşitli alanlarda çalışmalar yapılan özel ve kamu bankaları Novada Outlet Söke’nin hak ve alacakları ile ilgili Sözleşmeler, temliknameler ve ilgili yasal mevzuat gereği paylaşımı zorunlu olan bilgilerle sınırlı olarak.
Şirket Yetkilileri Novada Outlet Söke yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre Novada Outlet Söke’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Novada Outlet Söke’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Novada Outlet Söke’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

KVKK 5. madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarmaktadır:

 • Kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli ise,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin veya veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda,
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması durumunda.

Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için KVKK 6. maddede yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

İlgili istisnalar kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından yurtdışına kural olarak hiçbir veri aktarımı yapılmamakta, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmaması konusunda gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Novada Outlet Söke’nin faaliyetlerinin devam edebilmesi amacıyla, uygun sürede fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Novada Outlet Söke tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına müsaade edilen veya zorunlu olan haller dışında, elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Novada Outlet Söke tarafından re’sen yahut sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

Veri sorumlusunun hukuken meşru menfaatinin olduğu hallerde, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, genel zamanaşımı (on yıl) süresi içerisinde saklanabilir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, İmha Politikası’ndaki prosedüre göre silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir (bu konuda İmha Politikası’nın incelenmesini önemle tavsiye ederiz).

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

Novada Outlet Söke, KVK Kanunu’nun 12inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Novada Outlet Söke bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

 • Teknik Tedbirler

 

 • Organizasyon bünyesinde çalışan kişilerin oluşturabileceği bilinçli veya bilinçsiz tehditler dikkate alınarak bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek için ilgili tüm alanlarda yazılım ve donanın cihazları üzerinden log raporlaması ile gerekli güvenlik kontrollerini hayata geçirilmiştir.
 • Şirkette dış ağlardan gelebilecek tehditlere karşı katmanlı ağ güvenlik tedbirleri tesis edilmiştir.
 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Şirket Bilgisayar sistemlerinde firewall, antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları, VPN yazılım/donanımları, içerik kontrolcüler, merkezi yönetim yazılımları kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

 

 • İdari Tedbirler

 

 • Novada Outlet Söke tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Novada Outlet Söke personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Novada Outlet Söke ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
 • Novada Outlet Söke tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Novada Outlet Söke içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Novada Outlet Söke personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Novada Outlet Söke ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Novada Outlet Söke tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 • Novada Outlet Söke, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahıslarında, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Novada Outlet Söke, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine Novada Outlet Söke tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

KVK Kanunu kapsamında Novada Outlet Söke veri sorumlusu sıfatı ile VERBİS sistemine kayıt olmuştur. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1.  fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  Bu düzenleme uyarınca şirketimiz tarafından KVK sorumluları belirlenmiş olup, bu sorumlular tarafından belirli periyotlarla ve bazı zamanlarda denetimler yapılmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

KVK Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

 

Bu bağlamda Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Novada Outlet Söke, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

Novada Outlet Söke, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Novada Outlet Söke’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVK Kanunu’na dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin Novada Outlet Söke tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

 

VERİ SORUMLUSUNUN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Aydınlatma Yükümlülüğü: Novada Outlet Söke tarafından işlenilen verilere ilişkin olarak Aydınlatma Metni tanzim edilmiş olup, ilgili kişiler süreç hakkında bilgilendirilmiştir.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler: Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve bunların hukuka uygun olarak muhafazasını sağlama yükümlülüklerinin tümünü yerine getirdiğini taahhüt eder. Şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sistemini kurmuştur.

Denetim Yapma Veya Yaptırma Yükümlülüğü: Şirketimiz, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamada, kişisel verilerin kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmesi amacı ile gerekli denetimleri yaptığını / yaptırdığını taahhüt eder.

Sır Saklama Yükümlülüğü: Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, kanuna aykırı olarak aktarım yaptığının bilgisini verdiği ve açık rızasını aldığı veriler dışında, başkalarına açıklamayacağını veya kullandırmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdü, işleme esnasında görev verdiği veri sorumlusu veya veri işleyenlerin, görevlerinden ayrıldıklarında dahi devam eder.

İhlal Halinde Bildirim Yükümlülüğü: Şirketimiz, işlediği verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede, ilgili kişiye ve Kurula bildirecektir.

İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Ve Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü:  Novada Outlet Söke, veri sahipleri tarafından yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemler ile kendisine iletilen Kanunun uygulanmasına yönelik talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ücretsiz olarak cevaplayacaktır . Bu işlem bir maliyet gerektiriyorsa, Novada Outlet Söke,Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri, talepte bulunan ilgili kişiden isteyebilir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğü: Novada Outlet Söke, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek tarih ve sürede, sicil kaydını tamamlayacaktır.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 

 • Veri Sahibinin Hakları

 

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik şirketimize başvuruda bulunmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Gerek görülen durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir. Başvurunun usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 11inci bölümde sayılan haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11. bölümde sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EK-1’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Novada Outlet Söke’ye ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

(a) “sokegayrimenkul@hs01.kep.tr” e-posta adresine gönderecekleri bir e-posta

 

(b) Atatürk, Aydın Cd. No:216, 09207 Söke/Aydın veya Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad.No:4/1 Sarıyer/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla gönderecekleri Başvuru Formu ile öğrenme hakkına sahiptirler.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Novada Outlet Söke’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

NOVADA OUTLET SÖKE’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

 

 • Novada Outlet Söke’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

 

Kişisel veri sahibinin, bu politikada düzenlenen usule uygun bir biçimde talebini Novada Outlet Söke’ye iletmesi halinde Novada Outlet Söke talebin içeriğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Fakat KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Novada Outlet Söke tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 • Novada Outlet Söke’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

 

Novada Outlet Söke, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgilisinden bilgi talep edebilir. Novada Outlet Söke, kişisel veri sahibinin müracaatında yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

 

 • Novada Outlet Söke’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

Novada Outlet Söke aşağıda yer alan durumlarda müracaat eden kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

 

REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

 

İşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği ilgili yerlerde ilan edilecektir.

 

YÜRÜTME

 

İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan Novada Outlet Söke’nin yönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Bilgi İşlem Müdürü olmak üzere kurulan tüm departman müdürleri sorumludur.

 

 

MÜŞTERİLERİMİZ NEDEN NOVADA ZİNCİRİNİ SEVİYOR?

80%Eğlence, Sosyal Yaşam
98%Herkes İçin Yiyecek & İçecek
80%Alışveriş & İndirimler
100%Eğlence Aktiviteleri
84%Aile ile Haftasonu