AYDINLATMA METNİ

Adres:

ATATÜRK MAH., AYDIN YOLU NO:216, 09207 SÖKE/AYDIN

Çalışma Saatleri:

Her Gün 10:00 – 23:00

İletişim:

0256 512 88 00

SÖKE GAYRİMENKUL ve YATIRIM A.Ş (“NOVADA OUTLET SÖKE”)

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, kendisine ait Novada Outlet Söke’de kapsamak üzere SÖKE GAYRİMENKUL ve YATIRIM A.Ş. (“Novada Outlet Söke”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Novada Outlet Söke Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Novada Outlet Söke olarak, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgileri, adres, fiziksel mekanda yer alan görüntüleriniz, katıldığınız etkinlikler, ilgi alanlarınız, eğilimleriniz vb.nden oluşan kişisel verileriniz; etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine girme ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; fiziksel mekan güvenliğinizin sağlanması, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; sizlere özel kampanyalar, duyurular gönderilmesi, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon yapılması; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içeriklerin ve olanakların tercihinize bağlı olarak hatırlatılabilmesi; kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; çalışmaların ve operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Novada Outlet Söke tarafından Novada Outlet Söke’deki etkinlikler sırasında imzalatılan iletişim formları ile veya Novada Outlet Söke ile geçeceğiniz diğer temas kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, md. 5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Bununla birlikte, akdedilen Sözleşmeler ve hukukî yükümlülükler bağlamında elde edilen bilgiler uyarınca da verileriniz işlenebilmektedir. Ek olarak Kanun’da belirtilen şartların oluşması halinde md. 5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek satış, destek, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. Novada Outlet Söke’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarabilecektir. Yurtdışına ise herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir:

 • Yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için Novada Outlet Söke’nin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Şirketimizden;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak şahsen veya noter vasıtasıyla “Huzur Mah.Maslak Ayazağa Cad.No:4/1 Sarıyer/İstanbul” adresine veya “Atatürk, Aydın Cd. No:216, 09207 Söke/Aydın” adresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak,“sokegayrimenkul@hs01.kep.tr” adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

MÜŞTERİLERİMİZ NEDEN NOVADA ZİNCİRİNİ SEVİYOR?

80%Eğlence, Sosyal Yaşam
98%Herkes İçin Yiyecek & İçecek
80%Alışveriş & İndirimler
100%Eğlence Aktiviteleri
84%Aile ile Haftasonu